Računovodstvo: 047 777 576, Ravnateljica: 047 410 668      047 777 757      ravrtic.slunj@gmail.com

Roditelji

Za ostvarivanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja nužno je uspostavljanje suradnje i partnerstva s roditeljima djece koja su polaznici dječjeg vrtića. Suradnja s roditeljima omogućuje bolje razumijevanje djeteta. Roditelji i dječji vrtić surađuju za dobrobit djeteta. Međusobnim komuniciranjem i nadopunjavanjem obiteljskog odgoja s odgojem u ustanovi stvaramo kvalitetnije uvjete za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u vrtiću. Uključivanjem roditelja u odgojno – obrazovni proces kod djeteta razvijamo osjećaj sigurnosti i vlastite vrijednosti te stvaramo uvjete za zadovoljavanje individualnih djetetovih potreba, interesa i mogućnosti te time holistički pristupamo njegovom razvoju.

Zakonski okvir po kojemu postupa Dječji vrtić Slunj za program predškole:

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Program predškole je obvezni program odgojno – obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

Djeca prije polaska u osnovnu školu moraju biti tjelesno, intelektualno, emocionalno i socijalno zrela što predstavlja optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psiholoških funkcija djeteta koje će mu omogućiti optimalno svladavanje nastavnog plana i programa.

Program predškole koji provodimo osigurat će svakom djetetu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju koje ga očekuje.

 

Kutak pedagoga

Sukladno Državnom pedagoškom standardu pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces; predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada; predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja; ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema; surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima; pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću; javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića.